Vedtægter

Foreningens navn, hjemsted og tilhørsforhold

§ 1. Foreningen „Aarhus Shinkyokushin Karate”, der har hjemsted i Aarhus Kommune, blev stiftet den 12. september 2018.
    Stk. 2. Foreningen skal være medlem af Dansk Karate Union, herefter benævnet DKU.

Foreningens formål og værdigrundlag

§ 2. Foreningens formål er:
a) at fremme socialt samvær mellem børn, unge og voksne gennem karatetræning;
b) at træne karate efter japanske principper;
c) at udbrede kendskabet til Kyokushin/Shinkyokushin karate;
d) at styrke medlemmernes fysik og psyke samt støtte dem i at udfordre egen formåen gennem vedholdende karatetræning og den filosofiske fordybelse, der ligger bag.
     Stk. 2. Foreningens værdigrundlag er:
a) at følge Kyokushin-/Shinkyokushin-vejen og lære den japanske vej;
b) at udvikle den enkelte elevs styrke og psyke;
c) at træne, for at opnå en høj teknisk standard, både som elev og instruktør;
d) at tilstræbe åbenhed og loyalitet over for hinanden, instruktørerne og foreningen;
e) at udvise gensidig respekt, uanset bæltegrad;
f) at værne om hinanden og støtte op om fællesskabet;
g) at give uselvisk i ydmyghed;
h) at foregå med et godt eksempel, også uden for klubben.
     Stk. 3. Foreningen vil, som medlem af DKU, arbejde for udbredelse af fair idræt og efterleve de til enhver tid gældende love og regler for DKU.

Medlemskab

§ 3. Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og værdigrundlag.
     Stk. 2. Medlemskab opnås ved henvendelse til foreningens bestyrelse og udfyldelse af indmeldelsespapir. For personer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forælder/værge.
     Stk. 3. Foreningen opererer med differentieret medlemskab, som opdeles i:
a) fuldt kontingent;
b) nedsat kontingent;
c) kontingentfritagelse.
Bestyrelsen fastsætter regler for afgrænsningen mellem medlemskategorierne. Tvivl om et medlems indplacering i en medlemskategori afgøres endeligt af generalforsamlingen.
     Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Medlemskabets opretholdelse forudsætter rettidig indbetaling af kontingent. Bestyrelsen fastsætter frist for betaling.
     Stk. 5. Det forventes til enhver tid, at medlemmer overholder karate-etiketten, som er beskrevet i foreningens værdigrundlag.
     Stk. 6. Klubbens medlemmer, herunder instruktører, bestyrelse og frivillige, er forpligtet til at efterleve de internationale antidoping regler iht. World Anti-Doping Code (WADC), samt de til enhver tid gældende regler, som foreningen er omfattet af i medfør af samarbejdsaftalen om bekæmpelse af doping, der er indgået mellem DKU og Anti Doping Danmark.
     Stk. 7. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
     Stk. 8. Bestyrelsen har autoritet til på saglig grund at udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller vedkommende på særlig grov måde har misligholdt sine medlemspligter. I sager om udelukkelse såvel som eksklusion har medlemmet ret til at gøre indsigelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et selvstændigt punkt. En generalforsamlings vedtagelse om eksklusion kræver samme majoritet som en vedtægtsændring.
     Stk. 9. Eksklusion vil blive meddelt DKU.
     Stk. 10. Et ekskluderet medlem kan under særlige omstændigheder søge om at blive genoptaget i foreningen; dette vil blive taget op på førstkommende generalforsamling som et selvstændigt punkt. En generalforsamlings vedtagelse om ophævelse af eksklusion kræver samme majoritet som en vedtægtsændring.

Myndighed og ordinær generalforsamling

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
     Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt forinden udgangen af marts måned. Dato, tid og sted for ordinær generalforsamling skal bekendtgøres senest 6 uger forud på foreningens hjemmeside og på Facebook. Senest 2 uger før generalforsamlingen offentliggøres dagsorden på foreningens hjemmeside og på Facebook.
     Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagsstillers navn skal fremgå tydeligt af forslaget.
     Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab.
4. Ændring af vedtægter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Drift og budget for det igangværende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen og af suppleant(er) til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
     Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
     Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
     Stk. 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 10–11 for undtagelse. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeret har ethvert medlem, som ikke er i restance og er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år, som ikke er i restance, repræsenteres af forældre eller værge, der har stemmeret på medlemmets vegne. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én deltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøre ved lodtrækning.
     Stk. 8. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og har stemmeret, samt forælder til medlemmer under 18 år. Medlemmer af bestyrelsen, suppleant(er) til bestyrelsen og revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
     Stk. 9. Der optages beslutningsreferat af enhver generalforsamling, stemmetal og mindretalsudsagn anføres i referatet. Referatet underskrives af dirigenten. Senest 2 måneder efter generalforsamlingen offentliggøres referatet på foreningens hjemmeside og på Facebook.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter motiveret forlangende herom, ledsaget af en dagsorden. I så tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget forlangendet.
     Stk. 2. Bestyrelsen har en frist på 8 dage efter, at bestyrelsen har modtaget forlangendet, til at varsle den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med forkortet varsel, senest 14 dage før dens afholdelse. Indkaldelsen skal angive, at det er en ekstraordinær generalforsamling, samt tid, sted og dagsorden.
     Stk. 3. Såfremt 4/5 eller flere af underskriverne på forlangendet udebliver fra den ekstraordinære generalforsamling, anses forudsætningen for bristet.

Foreningens ledelse

§ 6. Foreningens daglige ledelse udøves af en bestyrelse, bestående af 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter hver ordinær generalforsamling, faste roller er formand og kasserer. Formanden repræsenterer foreningen i DKU’s bestyrelse.
    Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og varetagelse af foreningens interesser.
    Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3/4 er fremmødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode reduceres, men bestyrelsen fortsat er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, er bestyrelsen ikke forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ifald bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog ikke, såfremt der allerede er indkaldt til ordinær generalforsamling.
    Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at indhente børneattester fra Det Centrale Kriminalregister, i det omfang der indgås aftaler med personer, som har direkte kontakt, eller mulighed herfor, med børn under 15 år.

Tegningsret og hæftelse

§ 7. Foreningen tegnes af enten:
    a) Dispositioner, der andrager indtil 3.000 dkr., kan varetages af ethvert bestyrelsesmedlem.
    b) Dispositioner, der andrager mere end 3.000 dkr., kan varetages af formanden og kassereren i forening eller, ved en af disses fravær, formanden eller kassereren og to andre bestyrelsesmedlemmer.
    c) Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt lånoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.
    d) Den samlede bestyrelse kan meddele prokura.

§ 8. I medfør af Folkeoplysningslovens § 31, stk. 2, hæfter bestyrelsens medlemmer personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

Regnskab

§ 9. Bestyrelsen fører foreningens regnskab og har pligt til på forlangende at forevise et ajourført regnskab på forlangende.
    Stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor, valgt på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet skal være indgivet til revision inden 1. marts.
    Stk. 3. På den ordinære generalforsamling skal årsregnskabet forelægges med bestyrelsens indstilling om godkendelse af regnskabet og forsynet med revisorens påtegning.

Vedtægtsændringer

§ 10. Disse vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
    Stk. 2. For at forslaget kan vedtages, kræves simpelt stemmeflertal.
    Stk. 3. Ændrede vedtægter skal indsendes til Aarhus Kommune, Sport & Fritid for at få bekræftet, at de til stadighed opfylder krav i medfør af Folkeoplysningsloven.

Opløsning

§ 11. Forslag til foreningens opløsning kan kun behandles på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
    Stk. 2. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der er ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen træffes med simpelt stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
    Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling, tilfalde almennyttige formål indenfor Folkeoplysningslovens område. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen, herunder evt. fast ejendom, træffes af den opløsende generalforsamling.

___  ___  ___

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. september 2018, den ordinære generalforsamling den 2. august 2023, samt den ordinære generalforsamling den 19. marts 2024.